ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αρχή Sitemap Επικοινωνία Γλώσσα


Εργαστήριο Ελέγχων
 • ADR
 • ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 • ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ
 • AML::ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ::ADR


  Η συμφωνία ADR αποτελεί την "Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Ασφάλεια στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων" και έχει ονομαστεί έτσι από τα αρχικά των λέξεων του γαλλικού κειμένου "Accord European relatif au transport international des merchandises dangereuses par route".

  Η εναρμόνιση της Συμφωνίας ADR στην Ελληνική Νομοθεσία έχει γίνει με την Υπουργική Απόφαση Φ2/21099/1700/ΦΕΚ 509Β'/7-4-2000, η οποία αποτελεί τροποποίηση του ΠΔ 104/99 (ΦΕΚ 113Α / 4.6.1999) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21.11.1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ.

  Η Συμφωνία αναφέρεται στην ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και στις ειδικές απαιτήσεις, που πρέπει να πληρούν τα οχήματα και οι οδηγοί τους.
  Η Συμφωνία ADR αποτελείται από τρία βασικά μέρη, τη Συμφωνία -πλαίσιο και τα Παραρτήματα Α και Β.

  Η συμφωνία πλαίσιο καθορίζει το πεδίο εφαρμογής και τις δεσμεύσεις των κρατών που την έχουν υπογράψει.
  Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τις επικίνδυνες ύλες και τα είδη τους.
  Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τα μέσα μεταφοράς και την ίδια τη μεταφορά.

  Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής έχει οριστεί από το Υπουργείο Μεταφορών φορέας ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς, με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 680Β / 10.05.2004.

  Οι έλεγχοι που απαιτείται να πραγματοποιούνται στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά ADR είναι:

  -Διαδικασία έγκρισης τύπου βυτιοφόρου οχήματος και δεξαμενής (Έλεγχος μελέτης κατασκευής).
  - Αρχικός Έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής.
  -Περιοδικός Επαναληπτικός Έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής (3ετής και 6ετής).
  - Έκτακτος Έλεγχος βυτιοφόρου και δεξαμενής.

  F-2000 Type approval's inquire

  F-2001 Initial Tank's Test inquire

  F-2002 Initial Track-Tank Test inquire

  F-2003 Iterative Track-Tank Test inquire

  F-2004 Urgent Track-Tank Test inquire

   

  Στοιχεία επικοινωνίας:

  Τηλέφωνο: 2610 997 234
  Τηλεομοιοτυπία: 2610 969 417
  Ηλ. Ταχυδρομείο: aml_adr@mech.upatras.gr
  Ταχυδρομείο: Τ.Θ.: 1408
  Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρίου, 265 00 Πάτρα   

   

   

   

   


   

  Προσωπικό | Έρευνα | Εξοπλισμός | Προγράμματα

  aml@Upatras